شماره های موبایل تهران کدپستی 116

تعداد مشاهده: 2639

قیمت کنونی   20,000   تومان

محصولات این گروه :

بانک شماره های موبایل تهران به تفکیک منطقه و کد پستی

تقسیم بندی به صورت تفکیک کد پستی بر اساس 3 رقم اول می باشد

این بانک شامل شماره های تلفن ا‍‍پراتور همراه اول می باشد

بانک مناطق پستی استان تهران 65 زیر شاخه شماره موبایل

111 = 38450 شماره موبایل
113 = 30288 شماره موبایل
114 = 40492 شماره موبایل
115 = 27192 شماره موبایل
116 = 45227 شماره موبایل
117 = 25929 شماره موبایل
118 = 23425 شماره موبایل
119 = 39884 شماره موبایل
131 = 56626 شماره موبایل
133 = 44243 شماره موبایل
134 = 108310 شماره موبایل
135 = 91948 شماره موبایل
136 = 75397 شماره موبایل
137 = 112763 شماره موبایل
138 = 81923 شماره موبایل
139 = 64758 شماره موبایل
141 = 68787 شماره موبایل
143 = 84183 شماره موبایل
144 = 58425 شماره موبایل
145 = 108414 شماره موبایل
146 = 126591 شماره موبایل
147 = 192955 شماره موبایل
148 = 113650 شماره موبایل
149 = 28377 شماره موبایل
151 = 25023 شماره موبایل
153 = 10543 شماره موبایل
154 = 20834 شماره موبایل
155 = 18150 شماره موبایل
156 = 32269 شماره موبایل
157 = 21486 شماره موبایل
158 = 37424 شماره موبایل
159 = 29705 شماره موبایل
161 = 53860 شماره موبایل
163 = 94927 شماره موبایل
164 = 108649 شماره موبایل
165 = 204275 شماره موبایل
166 = 79093 شماره موبایل
167 = 70286 شماره موبایل
168 = 84878 شماره موبایل
169 = 17960 شماره موبایل
171 = 36052 شماره موبایل
173 = 45275 شماره موبایل
174 = 46714 شماره موبایل
175 = 4753 شماره موبایل
176 = 117674 شماره موبایل
177 = 65369 شماره موبایل
178 = 78904 شماره موبایل
179 = 43434 شماره موبایل
181 = 56275 شماره موبایل
183 = 46253 شماره موبایل
184 = 40794 شماره موبایل
185 = 78491 شماره موبایل
186 = 61864 شماره موبایل
187 = 31669 شماره موبایل
188 = 16524 شماره موبایل
189 = 70607 شماره موبایل
191 = 55553 شماره موبایل
193 = 69007 شماره موبایل
194 = 38512 شماره موبایل
195 = 87169 شماره موبایل
196 = 48665 شماره موبایل
197 = 31424 شماره موبایل
198 = 72646 شماره موبایل
199 = 97093 شماره موبایل

 


sample.txt